Øster Hassing borgerforenings dataansvar
Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.
Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun person-oplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige
Øster Hassing Borgerforening er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.
Kontaktoplysninger:
Kontaktperson: Øster Hassing Borgerforening
Adresse: Hølundvej 36B, Øster Hassing, 9362 Gandrup
CVR: 35258736
Telefonnr.: 29800766
Mail: Bestyrelsen@oesterhassing.dk
Website: www.oesterhassing.dk

Behandling af personoplysninger
Vi behandler følgende personoplysninger:
1) Medlemsoplysninger:
– Almindelige personoplysninger:
o Navn, Adresse, E-mailadresse, Medlemsnummer
2) Personoplysninger ved udlejning:
– Almindelige personoplysninger:
o Navn, Adresse, E-mailadresse, bank-kontonummer

Her indsamler vi oplysninger fra
Normalt får vi oplysningerne fra dig. I nogle tilfælde kan der være andre kilder:
• Via vores hjemmeside

Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger
Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund.
Lovlige grunde til behandling er særligt:
• Foreningens berettigede (legitime) interesser i at behandle dine oplysninger
• At det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt med dig

Formålene:
1) Formål med behandling af medlemsoplysninger:
• Foreningens medlemshåndtering, herunder kontingentopkrævning
• Som led i foreningens arrangementer og andre aktiviteter, herunder planlægning, gennemførelse og opfølgning
• Levering af varer og ydelser du har bestilt
• Administration af din relation til os

2) Formål med behandling af oplysninger ved udlejning:
• Udfærdigelse af kontrakt/papirer i forbindelse med udlejning
• Levering af varer og ydelser du har bestilt
• Administration af din relation til os

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser
I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger på baggrund af interesseafvej-ningsreglen, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legiti-me) interesser som:
• Håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne m.v., herun-der i forhold til generalforsamling
• Opfyldelse af medlemspligter, herunder opkrævning og betaling af kontingent m.v.
• Afholdelse af sociale arrangementer, samt andre aktiviteter
• Brug af situationsbilleder taget i foreningen, der afbilder en konkret aktivitet el-ler situation i foreningen
• Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlems-oplysninger også i en periode efter din udmeldelse af foreningen
• Bevaring af oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende

Samtykke
Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne til-fælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er be-skrevet ovenfor.
Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.

Videregivelse af dine personoplysninger
Vi videregiver ikke personoplysninger til firmaer med henblik på markedsføring uden dit samtykke.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger
Vi har forskellige behandlingsformål og opbevaringsperioder alt efter, om vi behandler dine personoplysninger som medlem af foreningen, eller Personoplysninger ved udlej-ning.
Medlemmer:
Vi opbevare dine personoplysninger i en periode fra medlemskabets ophør og i over-ensstemmelse med følgende kriterier:
• Af praktiske, lovmæssige og administrative hensyn opbevarer vi dine almindeli-ge medlemsoplysninger i op til [5 år] efter kalenderåret for din udmeldelse af foreningen
Personoplysninger ved udlejning:
Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra ophøret udlejning og i over-ensstemmelse med følgende kriterier:
• Af praktiske, lovmæssige og administrative hensyn opbevarer vi dine almindeli-ge personoplysninger i op til [5 år] efter kalenderåret for din udmeldelse af for-eningen
Vi opbevarer dog oplysninger i begge tilfælde til statistik og lignende, så længe de har historisk værdi.

Dine rettigheder
Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:
• Retten til at blive oplyst om behandlingen af data
• Retten til indsigt i egne personoplysninger
• Retten til berigtigelse
• Retten til sletning
• Retten til begrænsning af behandling
• Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)
• Retten til indsigelse
Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.
Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine per-sonoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.
Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatil-synet.

Revidering af privatlivspolitikken
Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til an-den. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores hjemmeside.
Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.